T.K. Podskalí Strakonice

Oblast
Jihočeská oblast

Vznik tábornického klubu Podskalí Strakonice můžeme směřovat do září roku 1970, kdy došlo k založení páté pionýrské skupiny pod Domem mládeže a pionýrů ve Strakonicích. Tato skupina sdružovala několik vodáckých oddílů, které v některých případech fungují dodnes. Mezi nejzásadnější osoby počátků její historie patří určitě Stanislav Kubišta, Ladislav Beták nebo Pavel Bublík (Buvár).

Základem činnosti skupiny byla práce v oddílech. Oddílů vznikla a zanikla za padesát let existence celá řada, ale mezi hlavními můžeme jmenovat Mokrou stopu, Bušmeny, Podskaláček a Podskalák. Každý z oddílů pracoval samostatně, měl své zvláštnosti, speciální akce a hierarchii. Stejně jako dnes kladli logicky vedoucí a instruktoři na první místo svůj oddíl a práci v něm a na druhém místě stála činnost skupiny nebo klubu jako celku.

Vyvrcholením letní činnosti byly společné tábory všech oddílů na základně Kadov, na které jezdilo v letech 1996-1998 přibližně osmdesát dětských členů. Velikost tábořiště se již nedala zvětšovat, proto bylo rozhodnuto vytvořit dva táborové běhy po sobě, vždy dva a dva oddíly zvlášť. Tento stav rozdělení trvá v podstatě dodnes. Zbytek prázdnin je Kadov využíván jako základna pro Jihočeskou tábornickou školu.

Podobně jako v dřívějších dobách byly oddíly členy pionýra, ale zároveň i SVAZARMU, tak dnes jsou součástí nabídky kroužků Domu dětí a mládeže ve Strakonicích, jehož zásluhou mají prostory na pravidelné schůzky, současně jsou pod Českou tábornickou unií, díky níž mohou čerpat dotace a využívat její přátelská a ochranná křídla v mnoha dalších ohledech.

Mokrá stopa

Vznik oddílu můžeme datovat někdy mezi roky 1985-1987, kdy se do jeho vedení dostává Aleš Hromek (Lupen) a na jedné z prvních schůzek je odhlasován název Mokrá stopa. Výstižné jméno pro oddíl, který se věnoval jak vodní, tak pěší turistice. Společně se svým kamarádem Pavlem Bublíkem (Buvár) řídili Mokrou stopu pěknou řádku let, než ji předali do mladších rukou.

Oddíl se scházel, a stále schází, pravidelně každý pátek od půl páté dnes v klubovnách Centra ekologické výchovy na Podskalí. V dřívějších dobách se povedlo Aleši Hromkovi získat prostory ve strakonickém hradě a zřídit zde společnými silami členů vlastní klubovnu, bohužel v novém století o tyto prostory oddíl přišel.

Náplň letní činnosti byla věnována vodáctví. Během schůzek probíhal výcvik na lodích a trénování jejich ovládání, o víkendech posléze sjíždění různých řek, ať už nejdostupnější Otavy, tak i vzdálenějších toků, jako například Lužnice, Berounky nebo Sázavy.

K vyvrcholením letní činnosti patřil a stále patří třítýdenní tábor na letní základně Kadov, kde oddíl dříve postavil 2-3 družiny, které nesly tradiční názvy například Bobři, Vydry, Potápky nebo Nutrie.

Bušmeni

Oddíl vznikl rozhodnutím Ladislava Václavíka mladšího (ET), že si založí vlastní oddíl, který si bude řídit dle svých představ. Pro tento nápad získal další kamarády, například Jana Chládka (Bohouš), Jana Kubičku (Šáde) nebo Josefa Kubeše (Maruš) a společně v roce 1994 udělali první nábor po školách. Podařilo se jim zaujmout skoro celou jednu třídu a vytvořit si tak základ pro budoucí generaci svých nástupců.

Bušmeni měli, a stále mají, své schůzky vždy ve čtvrtek od půl páté do půl sedmé. Tradičně v oddíle převládali spíše kluci a náplň jejich schůzek patřila k těm více akčním. Mezi jejich výbornou a legendární akci patřilo přijímání nových členů na chalupě Ladislava Václavíka ve Vojnicích. Zde se sešli všichni starší v oddíle a oblečení pouze v pravěkých kůžích provedli s nováčky slavnostní tajemný obřad.

Oddíl funguje v podobném duchu jako tenkrát i dnes. Mezi hlavní akce léta patří pravidelné sjíždění Otavy se začátkem v Sušici a samozřejmě letní tábor na Kadově, jež začíná hned na začátku července. Z jejich dílny pochází rovněž netradiční názvy družin, a to Kostlivci a Šamani.

Podskaláček

Oddíl vznikal postupně v letech 1993-1994 a za jeho založením stál Ladislav Václavík starší (Kuzma). Pomáhal mu jako instruktor Vilém Zoubek (Ema) a postupně k němu přešel i František Vokáč (Fanny). Oddíl na začátku měl poměrně skrovnou členskou základnu, ale to se postupně měnilo, a tak od roku 2015 můžeme sledovat velký nárůst jeho členů.

Pravidelné schůzky probíhaly nejdříve ve čtvrtek, ale po řadě přesunů se posledních přibližně šest let konají v pátek od půl třetí do půl páté v prostorách Centra ekologické výchovy Strakonice. Náplň a účel schůzek zůstává v podstatě celou řadu let podobný, a to vštípit svým členům základní znalosti v oblasti šifer, uzlů, práce s mapou, ovládnutí ohně a podobně.

Mimo jiné akce je specialitou oddílu každoroční letní, dříve dokonce týdenní voda. Cílem však většinou není nejbližší možná Otava, ale toky, jež jsou dále, například Berounka, Ohře nebo nedávno Morava. Tyto výpravy, kterých se účastní někdy i více jak třicet dětských členů, zanechávají vzpomínky ještě pěknou řádku let.

Stejně jako ostatní oddíly pod hlavičkou TK Podskalí mířily a stále míří kroky členů oddílu v létě na Kadov. Názvy družin se nesly vždy v duchu živočichů z vodní říše, především se jednalo o Medůzy, Líny a Želvy.

Podskalák

Oddíl založil v roce 1984 Miroslav Chalupský a povedlo se mu hned prvním náborem získat skoro celou druhou třídu dřívější Revoluční školy ve Strakonicích. Po jeho odchodu na vysokou školu převzala oddíl Petra Chalupská (Jára), která jej v roce 1993 předala Františku Modrému (Modrák). Pod vedením Františka Modrého se oddílu velmi dařilo a v některých letech měl i okolo třiceti dětských členů. V roce 2003 převzali oddíl mladší instruktoři, ale nepovedlo se jim zcela na svého předchůdce navázat. V rozmezí let 2007-2008 došlo ke sloučení oddílu Podskalák se spřáteleným oddílem Podskaláček, který se v té době rovněž potýkal s nedostatkem dětí. Do Podskaláčku přešli jak dětští členové Podskaláku, tak i většina jeho vedoucích. Přestože Podskalák v dnešní době již nepracuje, jeho členové z řad dřívějších vedoucích jsou aktivní dodnes v dětském oddílu Podskaláček.

Schůzky Podskaláku se konaly vždy ve středu od půl páté do půl sedmé. Zajímavostí bylo, že vždy první schůzka v měsíci byla věnována celá výuce, například morseovky, jiných šifer, základním uzlům nebo práci s buzolou či mapou. Ostatní schůzky se potom tyto znalosti využívaly při hrách.

Speciální akcí oddílu byla každoroční výprava na chatu Františka Modrého na Živec. Ve zdejším stavení probíhaly různorodé hry a další činnosti. Členové oddílu velmi vzpomínají na noční hledání takzvané bomby, což byl schovaný zvonící mobil v poli.

Vyvrcholením letní činnosti se stal letní tábor na Kadově. Podskalák přinesl do názvů družin takzvanou hlodavčí revoluci, neboť jim složené družiny nesly názvy Bobři, Křečci, Syslové nebo Potkani.

Mafiánská hra - Podskalí

Od roku 2001 probíhá na strakonickém Podskalí akce s názvem Mafiánská hra. Původně se mělo jednat o hru městskou, ale nakonec bylo zvoleno prostředí blízko řeky Otavy. Termín akce v zimních měsících byl vybrán částečně náhodně, protože jak už to bývá, první ročník byl šit poměrně horkou jehlou. Základním motivem hry je souboj mafiánských rodů o vládu nad městem. Při prvním ročníku akce proti sobě stály dva týmy z pořádajícího oddílu Podskaláček, na další ročník už se přizvaly spřátelené vodácké oddíly ze Strakonic a v následujících letech se u nás ukázaly družstva strakonických a volyňských skautů, místního turistického oddílu Husot nebo čestická Střelka. Největšího počtu účastníků se povedlo dosáhnout v roce 2019, kdy si dle evidence hru zahrálo okolo šedesáti dětí.

Pravidla hry prošla určitou obměnou, snahou o zjednodušení a rovněž pokusem o to, aby se mohl zapojit každý člen týmu. Věkové ohraničení je totiž dáno školní povinnou docházkou, a proto si společně pomáhají jak malí prvňáci, tak ostřílení deváťáci. Základ je vždy podobný, a to plnění různorodých úkolů v hracím území, jež vyžadují někdy fyzickou sílu, jindy zase znalost šifer nebo tábornických dovedností. Z původně malého nápadu se postupem času povedlo udělat docela pěknou akci, která sice zápasí často s počasím v podobě sněhu a deště, ale přesto si své stálé zájemce pořád nachází.

49.260696, 13.909423