Struktura organizace

Česká tábornická unie je zapsaný spolek. ČTU jako organizace vytváří pomocí svého ústředí, Nejvyšší rady a Velkých rad oblastí podmínky pro práci i zájmovou činnost svých členů a subjektů.  Snažíme se zastřešovat společné potřeby a zájmy tábornických osad, klubů, oddílů a samotářů. Každá organizační jednotka je v ČTU samostatnou částí, která si většinu svých záležitostí řeší samostatně s přihlédnutím k vlastním možnostem a podmínkám.

V naší činnosti nám pomáhá členství v České radě dětí a mládeže. ČTU se jako zakládající člen podílí na fungování tohoto zastřešujícího orgánu dětských a mládežnických organizací ČR i personálně. Naší zástupkyní přímo v představenstvu ČRDM je Veronika Wodere.

Sněm ČTU

Sněm ČTU je nejvyšším orgánem spolku, schází se jednou za čtyři roky. Zhodnotí uplynulé období a vypracuje Programové prohlášení, které nasměruje činnost ČTU podle stávajícího společensko-ekonomického vývoje, upřesní pedagogické metody při vzdělávání členů a zohlední návrhy členské základny. Poslední sněm se konal v roce 2022. Záležitosti táborníků mezi sněmy projednává  v pravidelných intervalech Nejvyšší rada.

Nejvyšší rada ČTU

Nejvyšší rada ČTU (NR) se schází čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za tři měsíce. Zasedají v ní volení zástupci z Velkých rad jednotlivých oblastí, představitelé ČTU, z.s. a zástupci ústředí a odborných týmů.

Ústředí ČTU

Ústředí funguje jako celostátní servisní centrum pro všechny oblasti ČTU, snaží se pro jejich práci vytvářet optimální podmínky. Zajišťuje komunikaci s orgány státní správy, ekonomické i legislativní záležitosti, zpracovává výstupy pro státní orgány a řeší veškeré problémy z toho vyplývající. Nedílnou součástí práce ústředí je zprostředkovávat komunikaci mezi táborníky a propagovat práci ČTU směrem k veřejnosti.

Oblasti ČTU

ČTU tvoří 12 oblastí v ČR: Praha, Střední Čechy – západ, Labsko-Sázavská, Východočeská, Severočeská, Velké Lucko, Západočeská, Jihočeská, Jižní Morava, Jesenická, Chřibsko-Karpatská a Beskydská. Oblasti řídí Velké rady (VR). Oblasti se dále dělí na nižší organizační články – tábornické kluby a trampské osady (T.K. a T.O.). V současnosti je jich 156 a pracují ve všech krajích ČR a hlavním městě. Rovnoprávnými členy oblastí jsou též tzv. samotáři. Členská základna ČTU se v posledních letech ustálila. Současný počet členů je přes 6000 osob. Přes 70 % z toho jsou děti a mladí lidé do 26 let.

Velké rady oblastí

Velké rady oblastí (VR) pracují samostatně dle svých programů a potřeb svých členů. Fungují jako informační a ekonomické spojení mezi ústředím a nižšími články, ale mohou nabízet mnohem širší škálu akcí a činností. Aktivita jednotlivých oblastí je rozdílná, závisí především na vůli, iniciativě a nasazení jednotlivých radních i členů oblastí. Život a činnost jednotlivých oblastí lze podrobněji sledovat na jejich webových stránkách, kde návštěvník nalezne kalendáře plánovaných akcí i záznamy z akcí minulých.