Programové prohlášení ČTU na období 2014 – 2018

dokument v pdf, navazující Strategický plán ČTU 2016 – 2018

A. TRVALÉ ZÁSADY

I. Funkce České tábornické unie

Česká tábornická unie (dále jen ČTU) zaměřuje svoji činnost zejména na pobyt a pohyb lidí v přírodě. Sdružuje zájemce o její důvěrné poznání, ochranu a aktivity s tím spojené. Snaží se tento životní styl propagovat a prezentovat v dnešní společnosti, získávat pro něj především děti a mládež a svým osobním příkladem a propracovanou výchovnou činností jim nabídnout nový pohled na to, jak a s kým trávit svůj volný čas.

ČTU je organizací otevřenou lidem všech věkových skupin, kteří chtějí spolu s ostatními kamarády v jejím rámci uskutečňovat své zájmy a dospět k naplnění osobních cílů v duchu základních ideálů ČTU. Zároveň jim pomáhá získávat odborné znalosti a dovednosti potřebné pro pobyt a pohyb lidí v přírodě. Základním motivem výchovného působení ČTU jsou ideály humanity a demokracie.

II. Cíle České tábornické unie

ČTU vytváří či zprostředkovává organizační, programové, metodické a materiální podmínky pro rozvíjení zájmových aktivit a programů svých členů a organizačních jednotek, s vědomím potřeby upevňování pozitivních morálních hodnot člověka a odstraňování negativním společenských jevů a vlivů doby minulé i současné.

III. Principy uplatňované v České tábornické unii

ČTU klade důraz na poctivost, svědomitost a zodpovědnost vůči sobě i ostatním, samostatnost a vzájemnou toleranci. Základem pro budování osobních vztahů je v ČTU kamarádství, nezištná spolupráce a vzájemná pomoc. Organizační systém a pravidla řízení v ČTU důsledně respektují demokratické principy. U základních organizačních jednotek jsou uznávány specifické odlišnosti a zvláštnosti, jsou-li v souladu se stanovami, organizačními, hospodářskými a dalšími směrnicemi ČTU.

Nejvyšší rada ČTU a Velké rady oblastí jsou reprezentativními orgány z hlediska společenských vztahů a řeší záležitosti, úkoly a problémy, které jsou nad možnosti či nezbytné pro funkci nižších organizačních jednotek.

IV. Metody a formy činnosti České tábornické unie

Jednotícím prvkem metod a forem činnosti ČTU jsou její funkce, cíle a principy, popsané výše. ČTU ve své činnosti vytváří podmínky pro uplatňování zájmů nejen svých členů, ale i zájemců z řad veřejnosti. Tvorbou a realizací programů pro smysluplné využití volného času výchovně působí na děti a mládež a podílí se tak na potlačování negativních společenských jevů na tuto sociální skupinu.

Za jeden z nejdůležitějších výchovných prvků považuje ČTU metodu vzorů. Nachází je nejen v řadách svých starších členů, ale zejména mezi osobnostmi, které se svým životem a dílem přiblížily ideálům vyznávaným v ČTU.

Za hlavní formy činnosti pro mládež, ať už organizovanou či spontánní, považuje ČTU nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, majících vztah k poslání ČTU, jako jsou společenské a sportovní akce, kulturní festivaly a programy, soutěže, tábornické školy, prázdninové tábory, výpravy, expedice a ekologické aktivity směřující k ochraně životního prostředí.

Stěžejní formou práce v organizačních jednotkách ČTU s převahou dětí a mládeže je pravidelná celoroční cílevědomá činnost s vyvrcholením na letním táboře.

Ve výchovném působení na neorganizované děti, kromě pestré nabídky krátkodobých veřejných akcí, je nejdůležitější rozvoj činnosti tábornických, veřejnosti otevřených tábornických klubů a osad.

Na prahu téměř každé činnosti ČTU je pedagogika jako primární metoda práce s dětmi a mládeží. ČTU bude trvale sledovat vývoj v oblasti pedagogicko-metodické a operativně přizpůsobovat svůj vícestupňový pedagogický systém. Pro přípravu vedoucích dětských kolektivů, hlavních vedoucích táborů a zdravotníků má ČTU vytvořen vlastní školicí systém se státní akreditací, tzv. „plackování“.

Jako vyšší stupeň praktického vzdělávání organizuje ČTU další odborně a fyzicky náročnou přípravu vedoucích, instruktorů, metodiků a organizátorů – tradiční tábornické školy, realizované dle vlastního metodického programu a materiálu, za tím účelem zpracovávaným a průběžně inovovaným.

Organizační jednotky s členskou základnou, kterou tvoří většinou dospělí lidé, mají za cíl rozvíjení vlastní tradice a ustálené činnosti, jejichž hlavní mottem jsou pobyt v přírodě spojený s její ochranou.

ČTU se jako zakládající člen podílí na činnosti střešního orgánu dětských a mládežnických organizací ČR – České rady dětí a mládeže (ČRDM). Jejím prostřednictvím se spolu s orgány státu podílí na začlenění mladé generace ve společnosti, vytváření prostředí a podmínek pro obhajování jejich zájmů a cílů.

Kromě toho má ČTU zájem spolupracovat ať již na platformě ČRDM či samostatně se všemi organizacemi v ČR i zahraničí, které jí jsou blízké svým programem a jsou založeny na demokratických principech.

B) PROGRAMOVÝ ZÁMĚR ČTU NA OBDOBÍ 2014 – 2018

ČTU se postupně, na rozdíl od historického složení členské základny v počátečním období svého vzniku, stala většinově sdružením dětí a mládeže. V oblasti edukace vedoucích dětských kolektivů a v tradičním fenoménu ČTU – tábornických školách – se ČTU, zejména týmy a osoby, jejichž úlohou je tvorba a inovace výchovných metod a programů práce s dětmi a mládeží, zaměří na stálé sledování tzv. společenské objednávky a státní politiky v této oblasti, jako jsou např. různé vzdělávací programy pro organizovanou i neorganizovanou mládež.

Orientace na tento typ činnosti by měla ČTU jednak zvýšit společenskou prestiž, ale zároveň i vytvořit možnosti k získávání dalších finančních prostředků pro rozšíření okruhů činností, zejména s ohledem na současné zájmy cílových skupin, a tím důrazněji oslovit současné děti a mládež.

Tyto poznatky bude ČTU, s přihlédnutím ke svým tradicím a ověřeným zkušenostem, aplikovat do školicích programů a jejich forem v prostředí ČTU.

Cílem je dosáhnout stavu, kdy výchovný systém bude metodickým vodítkem, který umožňuje, ba přímo vyvolává kreativitu vedoucích, přitahuje mladé lidi, přičemž akceptuje rozvoj dle podmínek, tradic a zvyklostí základního článku.

Současně to umožní snížit fluktuaci mládeže, která odrůstajíc z dětského věku opouští dětské kolektivy a nenachází další nabídku k setrvání a pokračování činnosti v ČTU. Těmto lidem je třeba nabídnout program, respektive vedoucí pozice na všech úrovních všech organizačních článků ČTU.

V souvislosti se státní podporou a zájmem o zapojení většího procenta dětí v programech nestátních neziskových organizací bude ČTU rozvíjet aktivitu a rozsah programové nabídky tzv. tábornických otevřených klubů.

Výsledkem takovýchto otevřených akcí by mělo být podchycení neorganizovaných dětí a jejich zapojení do programů a činností ČTU či v ideálním případě vzniku nových klubů s individuálním zaměřením, zastřešených ČTU.

ČTU bude usilovat, zejména prostřednictvím ČRDM, o navýšení státní podpory obecně na práci s dětmi a mládeží. ČTU se rovněž zaměří na získávání takovéto podpory z privátního a podnikatelského sektoru.

V oblasti propagace činnosti se ČTU musí dále více nabízet a oslovovat veřejnost v souvislosti s prezentací naší činnosti a dobrovolnické práce našich členů. V této souvislosti je potřeba využívat všech dostupných forem komunikace ve směru k orgánům státní a obecní správy, k potenciálním donátorům, ekonomickým a podnikatelským subjektům a okruhu rodičů, přátel a příznivců našich členů.

V tomto smyslu je rovněž třeba spolupracovat mezi oblastmi ČTU na horizontální úrovni, tedy aplikovat poznatky a formy práce zkušenějších subjektů. ČTU se nadále musí snažit na všech svých organizačních úrovních trpělivě atakovat tisková periodika a audiovizuální média a nabídnout tak co nejčastěji společenský obraz činnosti ČTU veřejnosti.

Do této kapitoly by měla být zahrnuta i větší spolupráce se základními školami, jako například nabídka spolupráce klubů s vlastními volnočasovými aktivitami pro děti během pracovního týdne (tam, kde je taková nabídka reálná), zejména pak organizované akce pro víkendové činnosti, kde se tzv. neorganizované děti dostanou do kontaktu s našimi členy a získají tak představy o fungování ČTU.

Využívat a reflektovat nabídky a ve zpětné vazbě více spolupracovat na úrovni ČRDM, krajských rad dětí a mládeže, nadací, fondů, a dalších subjektů zabývajících se prací s dětmi a mládeží s celorepublikovou, ale i regionální působností, tak aby ČTU vešla více do povědomí veřejnosti, jakožto jeden z největších spolků na poli práce s dětmi a mládeží v ČR.

V oblasti ekonomického zajištění činnosti bude ČTU velmi pozorně sledovat vývoj ekonomicko-politické legislativy státu tak, aby dokázala v nastavených mantinelech hospodářsky smysluplně provozovat nadále svoji činnost v nezmenšeném rozsahu a šíři.

12. sněm ČTU 6. 9. 2014, Slunečná paseka pod Křemešníkem


Česká tábornická unie 2009 - 2018 :: Tvorba webových stránek