Programové prohlášení ČTU na období 2018 – 2022

dokument v pdf

A. TRVALÉ ZÁSADY

I. Účel České tábornické unie

Česká tábornická unie (dále jen ČTU) svou činností propaguje a realizuje tábornictví jako zájmové hnutí orientující se na život v přírodě, poznávání přírody, její aktivní ochranu a s tím spojené tábornické dovednosti a sportovní vyžití v přírodě. Táborníci svým osobním příkladem a vzdělávací a výchovnou činností tábornictví propagují a prezentují v dnešní společnosti a získávají pro ně především děti a mládež. ČTU je organizací otevřenou všem lidem všech věkových skupin, kteří se hlásí k poslání ČTU. Zároveň jim pomáhá získávat odborné znalosti a dovednosti potřebné pro pobyt a pohyb lidí v přírodě.

II. Cíle České tábornické unie

ČTU vytváří či zprostředkovává organizační, programové, metodické a materiální podmínky pro rozvíjení zájmových aktivit a programů svých členů a organizačních jednotek, s vědomím potřeby upevňování pozitivních morálních hodnot člověka a odstraňování negativních společenských jevů a vlivů doby minulé i současné.

III. Principy uplatňované v České tábornické unii

ČTU klade důraz na poctivost, svědomitost a zodpovědnost vůči sobě i ostatním, samostatnost a vzájemnou toleranci. Základem pro budování osobních vztahů je v ČTU kamarádství, nezištná spolupráce a vzájemná podpora. Organizační systém a pravidla řízení v ČTU důsledně respektují demokratické principy. U základních organizačních jednotek jsou uznávány specifické odlišnosti a zvláštnosti, jsou-li v souladu se stanovami a vnitřními předpisy ČTU. Z hlediska společenských vztahů jsou reprezentativními orgány Nejvyšší rada ČTU a Velké rady oblastí. Řeší záležitosti, úkoly a problémy, které jsou nad možnosti či nezbytné pro fungování tábornických klubů, osad i jednotlivých táborníků.

IV. Metody a formy činnosti České tábornické unie

ČTU ve své činnosti vytváří podmínky pro činnost nejen táborníků, ale i zájemců z řad veřejnosti. Tvorbou a realizací programů pro smysluplné využití volného času výchovně působí na děti a mládež a podílí se tak na potlačování negativních společenských jevů.

Za hlavní formy činnosti pro mládež, ať už organizovanou či spontánní, považuje ČTU nabídku nejrůznějších akcí a aktivit, majících vztah k poslání ČTU, jako jsou společenské a sportovní akce, kulturní festivaly a programy, soutěže, tábornické školy, prázdninové tábory, výpravy, expedice a ekologické aktivity směřující k ochraně životního prostředí.

Stěžejní formou práce v organizačních jednotkách ČTU s převahou dětí a mládeže je pravidelná celoroční činnost zahrnující tábory vnímané jako její vyvrcholení. Ve výchovném působení na neorganizované děti, kromě pestré nabídky krátkodobých veřejných akcí, je nejdůležitější rozvoj činnosti veřejnosti otevřených tábornických klubů a trampských osad.

Důležitou součástí péče o vedoucí z řad táborníků je systém jejich dalšího vzdělávání v oblasti neformální práce s dětmi a mládeží. ČTU sleduje vývoj v oblasti pedagogicko-metodické a operativně přizpůsobuje svůj vícestupňový pedagogický systém. Pro přípravu vedoucích dětských kolektivů, hlavních vedoucích táborů a zdravotníků má ČTU vytvořen vlastní školicí systém se státní akreditací, tzv. „plackování“.

Jako vyšší stupeň praktického vzdělávání organizuje ČTU další odborně a fyzicky náročnou přípravu vedoucích, instruktorů, metodiků a organizátorů. Ta je realizována formou tábornických škol a nadstavbových kurzů uskutečňovaných dle vlastního metodického programu a materiálu, který je průběžně doplňován a inovován.

Organizační jednotky s většinově dospělou členskou základnou rozvíjejí vlastní tradice a ustálené činnosti, zaměřené na pobyt v přírodě spojený s její ochranou.

ČTU se jako zakládající člen podílí na činnosti střešního orgánu dětských a mládežnických organizací ČR – České rady dětí a mládeže (ČRDM). Jejím prostřednictvím se spolu s orgány státu podílí na začlenění mladé generace ve společnosti, vytváření prostředí a podmínek pro kvalitní práci s dětmi a mládeží. V podobných střešních orgánech s krajskou působností působí i velké rady jednotlivých oblastí.

B) PROGRAMOVÝ ZÁMĚR ČTU NA OBDOBÍ 2018 – 2022

Většinu členské základny ČTU tvoří děti a mládež sdružené v tábornických klubech a trampských osadách. Hlavním záměrem ČTU v nadcházejících letech je vytvořit a zajistit kvalitní podmínky pro činnost klubů a osad po stránce organizační i metodické a poskytnout jim materiální a finanční zabezpečení.

Dospívajícím tábornicím a táborníkům ČTU nabídne širší možnosti seberealizace v rámci celé ČTU, cílem je rozmanitější nabídka programů pro mládež. Následně pak vytvoří příležitosti k uplatnění získaných zkušeností v rámci činnosti ČTU tak, aby mohli dále pokračovat jak v práci s dětmi a mládeží pod křídly ČTU , tak v činnosti pro ČTU na všech úrovních organizačních jednotek.

V oblasti edukace ČTU bude ČTU pokračovat v rozvíjení a postupné realizaci systému neformálního vzdělávání vedoucích.

S ohledem na stále rozmanitější nabídku volnočasových aktivit se ČTU více zaměří na aktivity cílící na neorganizovanou mládež za účelem rozšíření vlivu ČTU a zvýšení členské základny.

V oblasti propagace ČTU vytvoří ucelenou koncepci, jak popularizovat ideje a zásady ČTU a zviditelňovat konkrétní tábornické aktivity vzhledem k veřejnosti i v rámci členské základny. Cílem je specifikovat ČTU vzhledem k ostatním podobně zaměřeným organizacím, vytvořit jasné společenské povědomí o tom, kdo jsou a co dělají táborníci, a více propojit veřejnosti známé akce a aktivity pořádané táborníky se jménem a činností ČTU.

K zajištění úkolů vyplývajících z programového záměru ČTU ustanoví odborné pracovní týmy, jejichž činnost bude průběžně sledována a koordinována Nejvyšší radou.

15. sněm ČTU 15. 9. 2018, TZ Lom na Hřebenech, Lipnice nad Sázavou


Česká tábornická unie 2009 - 2019 :: Tvorba webových stránek